KASAYSAYAN NG MGA INDIO: Isang Likhang Isip (Part 1)

Bago dumating ang mga Maragtas sa kapuluan ng Bisayas, may magsing-irog na masaya at tahimik na nabubuhay sa pampang ng Sugbo hanggang ang kanilang barangay ay sinakop ng mga dayuhan. Pinagsamang puwersa ng mga mortal na tao at mga anak ng makapangyarihang Bathalang Maykapal ang bumuo sa makulay at masalimuot na kasaysayan ng mga Indio, ang mga sinaunang Pilipino.

Isang gabi, nagpakita si Diyan Masalanta, ang diosa ng pag-ibig, sa panaginip ni Orang. Binanggit ng diosa na hindi dapat ituloy ng dalagita ang kanyang pakikipag-isang dibdib sa anak ng kapitan. Tinuran ng marikit na diosa na sa sinapupunan ng dalaga isisilang ang magliligtas sa kanilang lahi. Datapuwa’t, hindi ang anak ng kapitan ang magiging ama nito kundi ang isang aliping sagigilid.

Ang kapitan ay isang datu at pinakamataas na pinuno ng barangay. Taglay niya ang tatlong kapangyarihan ng pamumuno: tagagawa ng batas, tagapagpanukala ng batas, at tagahukom ayun sa batas. Ang batas ng barangay ay nakapaloob sa Ordenansa ng Kalantiyaw na naglalaman ng labingwalong mga alituntunin. Maliban dito, ang kapitan rin ang nagkakasal sa mga magsing-irog at ginaganap ang lahat ng kasalan sa kanyang tahanan.

Habang namumulungan ang kapitan sa pamilya ni Orang para sa kasalang magaganap, may isang aliping pumasok sa tanahanan. Aniya, may natagpuang patay na cayman sa ilalim ng dakilang acasia. Nagulantang ang lahat sa balita dahil ang pagkamatay ng isang cayman ay posibleng magdala ng salot o pagkalipol sa barangay.

Sa kabila na halos lahat ng hayop at bagay sa mundo ay pinapahalagahan ng mga Indio, binibigyan nila ng mas mataas na respeto ang mga cayman gaya ng pagpapahalaga nila sa isang matandang puno.

Animo’y natakluban ng langit at lupa ang kapitan sa kanyang narinig na balita. Dahil dito, ipinagpaliban ang pamumulungan upang imbestigahan ang pagkamatay ng isang matandang cayman.

Ayon sa batas ng Kalantiyaw, kung mapapatunayan na may pumaslang sa buwaya, mapaparusahan ang impertenenteng Indio sa kamay ni Sidapa, isang anak ng Bathala.

Follow JP Abecilla – The Millennial Writer on Facebook, Twitter, and Instagram or subscribe to his YouTube channel for more updates.

JP Abecilla

JP Abecilla is a lifestyle Filipino blogger, freelance content writer, copy editor, and motivational speaker based in Cebu City, Philippines. He was awarded Blog of the Year 2020 (2nd Place) and Best Cebu Events Blog of 2019. More than writing, JP loves drinking a cup of coffee and eating donuts while reading a book or magazine.

Leave a Reply