KASAYSAYAN NG MGA INDIO: Isang Likhang Isip (Part 2)

Habang masayang nagtatawanan at kumakain ang pamilya ni Lapu na isang aliping sagigilid, pumasok ang mga kawal ng kapitan para hulihin siya.

Hindi maipaliwanag ang pagkabigla ng kanyang pamilya sa pangyayari. Aabutin sana ng ama ni Lapu ang sindak para lumaban, ngunit hindi niya ito magawa dahil nakatutok sa kanya ang isang pana. Biglang yumakap ang ina ni Lapu sa kanya at humagulgol sa iyak. Pilit na hinihila ng mga kawal si Lapu habang nakakapit ang ina nito at nagmamakaawang huwag siyang kunin. Sinampal ng isang kawal ang ina at sa sobrang lakas, napabitiw ito at napatirapa.

Iniharap si Lapu sa kapitan at sa kanyang mga husgado na puro kamag-anak ng kapitan. Ayon sa dalawang testigo, nakita nila kung paano pinatay ni Lapu ang cayman sa pamamagitan ng kanyang matalim na bolo. Bagaman malinaw ang pagkakuwento sa mga pangyayari, mariing itinatanggi ni Lapu ang mga paratang. Habang nagsasalita ito, sumigaw si Pulong sa kanya ng “Sinungaling!”

Si Pulong ang pinakabatang membro ng husgado. Siya rin ang anak ng kapitan na inihahandang mapangasawa ni Orang.

Si Pulong ang nagharap sa dalawang testigo sa tulong ng kanyang tito na nakatanggap ng tatas mula sa pamilya ni Orang bilang bahagi ng kanilang pedsungud o paghahandog para sa kasal. Naniniwala ang iba na selos ang nararamdaman na galit ni Pulong sa kababata niyang si Lapu. Ito’y sa kadahilanang umiibig si Orang sa alipin bagaman hindi nila ito maipaglaban. Hindi rin sang-ayon ang pamilya ni Orang kay Lapu at ayon sa kanilang batas, hindi puwedeng magsama ang isang anak ng datu at anak ng alipin.

Habang nakaharap sa husgado, walang magawa ang pamilya at mga kaibigan ni Lapu para ipagtanggol ito sa kamay ng makapangyarihang hukom.

Pagkatapos ng halos isang araw na paglilitis, nahusgahan si Lapu ng kamatayan. Isa hanggang tatlong araw lang tumatagal ang pagsasaayos ng sigalot sa barangay dahil pinaniniwalaan ng mga Indio na kinamumuhian ng Bathala ang matagal na proseso ng kaso.

Bilang kaparusahan, mamamatay sa sampong mga pana ni Sidapa si Lapu habang ito’y nakagapos at nakaharap sa kanyang pamilya at sa buong barangay na binubuo ng limampung pamilya.

Kinabukasan, sa pagtirik ng amang araw, nakahanda na ang sampong kawal na may sampong pana ni Sidapa at nag-aabang na rin ang mga tao sa hudyat ng kapitan. Sumisigaw sa iyak ang ama at ina ni Lapu habang ang mga ito’y nakatingin sa kanya.

Bilang hudyat, itinaas ng kapitan ang kanyang tungkod. Pagbitiw ng mga kawal sa kanilang mga pana, tumigil ang mga bala nito bago pa man umabot kay Lapu. Tila baga may harang na hindi nakikita sa pagitan ni Lapu at ang mga bala. Habang nakalutang sa hangin ang mga bala, biglang nasunog ang mga ito.

Nagulat at natulala ang mga tao sa pangyayari. Kilala nila kung sino ang posibleng gumawa nito: si Agni, ang dios ng apoy. At gaya ng kanilang inaasahan, nagpakita si Agni sa kanilang harapan at sinama niyang sinunog ang mga kawal.

Habang nagtatakbuhan ang mga tao, inasinta ni Pulong ang kanyang bolo kay Lapu na sinagip naman ni Mandarangan, ang dios ng digmaan. Binuksan ni Mandarangan ang bunganga ng lupa sa kinatatayuan ni Pulong at nilamon ito. Nakakagulat man ang pangingialam ng mga anak ni Bathala, walang magawa ang mga tao at ang kapitan kundi lumuhod dahil sa sobrang takot.

Bago pa man magsalita ang dalawang anak ni Bathala, dumating ang kanilang kapatid na si Sidapa, ang dios ng kamatayan.

Follow JP Abecilla – The Millennial Writer on Facebook, Twitter, and Instagram or subscribe to his YouTube channel for more updates.

JP Abecilla

JP Abecilla is a lifestyle Filipino blogger, freelance content writer, copy editor, and motivational speaker based in Cebu City, Philippines. He was awarded Blog of the Year 2020 (2nd Place) and Best Cebu Events Blog of 2019. More than writing, JP loves drinking a cup of coffee and eating donuts while reading a book or magazine.

Leave a Reply